Care4all ApS

Abonnementsvilkår
ldende fra: 31/10/2017

1. Anvendelse

Disse abonnementsbetingelser gælder for alle abonnementer, herunder software, leveret af Care4all ApS (herefter benævnt Care4all) til brug for Care4alls enheder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Care4all er således ikke bundet af eventuelle af kunden fremsatte vilkår, selvom Care4all ikke har gjort indsigelser mod sådanne vilkår. 

Hvis nogedel af disse betingelser skulle blivanset fougyldige odermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

2. Abonnementsaftalen

Tilbud fra Care4all er ikke bindende, medmindre andet er aftalt. Eventuelle bindende tilbud bortfalder to uger efter tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet i tilbuddet. 

Endelig aftale om abonnement er først indgået ved kundens modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra Care4all, og kun indholdet af denne er bindende.

Kundens abonnement træder i kraft den dag, kunden faktureres, medmindre anden dato udtrykkeligt er aftalt med Care4all.

Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellekundeog Care4all.

Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra kundens ordre ved tillæg, indskrænkninger eller forbehold, som kunden ikke vil acceptere, skal kunden inden 1 uge meddele dette til Care4all. I modsat fald gælder alene ordrebekræftelsen.

Abonnementet forlænges automatisk indtil det opsiges af kundeelleCare4all.

3. Tekniske oplysninger og tegninger

Oplysninger i kataloger, brochurer, annoncer, hjemmesider, produktinformationer, illustrationer, tegninger og andet materiale, som ikke specifikt fremgår af produktspecifikationen til den konkrete ordre, er alene vejledende. 

Alle tegninger, beskrivelser og andre tekniske dokumenter, som før eller efter aftalens indgåelse er overladt til kunden, forbliver Care4alls ejendom og må ikke anvendes af kunden til andet formål end forudsat ved overladelsen. Materialet og evt. kildekoden må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overlades eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. 

4Registrerinafkundeoadresseoplysninger

Erhvervskunder

Er kunden en juridisk person/virksomhed eller en enkeltmandsvirksomhed (erhvervskunde), skal kunden ved aftaleindgåelsen give Care4all oplysninovirksomhedens navn, telefonnummer, adresse (hjemstedsadresse), selskabsforog CVR-nummer samt e-mailadresse. Hvis kunden er erhvervskunde oikke har adresse i Danmark, skal kundeoplyse et anvendeligt registreringsnummesvarende til CVR-nummer.

Privatkunder:

Er kunden en privatkunde, skal kunden ved aftaleindgåelsen give Care4all oplysninom kundens navn, telefonnummer og adresse (folkeregisteradresse) same-mailadresse. Care4all kan endvidere kve oplysninom CPR-nummer til brug foløbende validering af kundens oplysninger.

5Kommunikation mellem kunden og Care4all

Al skriftlig kommunikation mellem kunden og Care4all foregår elektronisk. Kundemodtager således som udgangspunkt ikke meddelelser med almindelig post. Care4all kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til kunden med almindeligt brev.

Meddelelser fra Care4all til kunden, vedrørende kundens aftaler med Care4all, sendes via e-mail til den e-mailadresse, sokundehar oplyst. Ved ændring af kundens e-mailadresse skal kundestraks give Care4all meddelelse herom. 

Meddelelser mv.som kunden modtager pr. e-mail til den aftalte e-mailadresse, har samme juridiske retsvirkninmehensyn til bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post.

Kundehar ansvaret for løbende at kontrollere, om der er kommet meddelelser fra Care4all frem til den aftalte e-mailadresse.

Kundebedes endvidere oplyse eventuel særskilt e-mailadresse, hvortil betalingsopkrævninger, ordrebekræftelser og andre meddelelser vedrørende betalinger skal sendes.

6. Pris og betaling

Pris

Medmindre andet er skriftligt aftalt, tegnes abonnement til de på tegningstidspunktets fastsatte priser. Oplysninger om de til enhver tid gældende listepriser og rabatordninger kan fås ved henvendelse til Care4all.

Care4all er berettiget til at opkræve oprettelsesafgift, forbrugsafgifter samt gebyrer og specifikke afgifter for tillægsydelser og/eller engangsydelser mv. 

Care4all tager forbehold for at ændre prisen i tilfælde af moms-, og afgiftsændringer.

Betaling 

Abonnement betales, afhængig af abonnementstype, enten forud for et halvt eller et helt år med hovedopkrævning 1. januar og 1. juli. 

Care4all er berettiget til at opkræve rykkergebyr og morarente efter rentelovens regler i tilfælde af manglende betaling. Udebliver betalingen efter overskridelse af den normale betalingsfrist forbeholder Care4all sig retten til at lukke nefokundens serverforbindelse. Modtages betalingen herefter, åbnes kundens serverforbindelse igen. Udeblivende betalinbetragtes ikke som en opsigelse af abonnementsaftalen.

Care4all senderegningetil kundevia e-mail. Har kunden ikke opgivet en gyldie-mailadresse er Care4all berettiget til at opkræve et faktureringsgebyr pr. udsendt regningKundeopfordres til at tilmelde regninger til Betalingsservice.

Oplysninger vedr. Betalingsservice: 

PBS nummer: 04106407

Debitor gruppe: 00001

Kundenummer: Fremgår øverst på fremsendte faktura.

Bemærk:

Kunden skal fortsætte medat betale tilsendte regninger fra Care4all indtil Care4all abonnementet fremgår på kundens oversigt over betalingsaftaler fra Betalingsservice.

Spørgsmål vedr. betaling skal sendes pr. e-mail til: bogholderi@care4all.dk.

7. Levering og forsinkelse

Kundens abonnement træder i kraft den dag kunden faktureres, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

Såfremt Care4all ikke kan stille abonnementet til rådighed fra dagen for fakturering, skal kunden straks underrettes skriftligt herom med angivelse af årsag samt med oplysning om, hvornår abonnementet kan stilles til rådighed. 

Hvis forsinkelsen skyldes force majeure, jf. punkt 15, forsinkelse fra underleverandør, manglende betaling af abonnement eller dele heraf eller andre hindringer, som kunden er ansvarlig for, udskydes abonnementets ikrafttræden med så mange dage, som under hensyntagen til alle omstændigheder skønnes rimeligt.

Kundens rettigheder i forbindelse med forsinkelse, som kan tilregnes Care4all, følger af dansk rets almindelige regler. 

8. Fejlafhjælpning

Care4all er forpligtet til at afhjælpe større fejl og mangler ved softwaren, som forringer brugen af abonnementet væsentligt. 

Kunden kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til Care4all. Care4all vil herefter påbegynde afhjælpningen inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold.

Er fejlen eller driftsforstyrrelsen forårsaget af forhold, som kan tilregnes kunden, herunder fejl i kundens software, hardware eller manglende internetforbindelse, forbeholder Care4all sig ret til at fakturere kunden for den forbrugte tid. 

Undlader kunden at anmelde en fejl uden ugrundet ophold, bortfalder retten til afhjælpning. 

9. Ansvar

Care4all er ikke ansvarlig for nogen form for tab eller skade som følge af tekniske fejl i forbindelse med abonnementet, herunder softwaren, eller brugen heraf, som skyldes fejl eller forsømmelse fra kundens side. 

Care4alls ansvar er under alle omstændigheder begrænset til direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at abonnementet ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort, misligholdes eller lignende. 

Care4all fraskriver sig ethvert ansvar for tab, som følge af uvedkommendes adgang til loggede oplysninger. 

Yderligere fraskriver Care4all sig ansvar for tab, forårsaget af forstyrrelser eller nedbrud i forbindelse med Care4all opdateringer af Care4alls servere, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller tab forårsaget af andre udefrakommende forstyrrelser. 

10. Software

Kunden erhverver en ikke-eksklusiv brugsret til softwaren. Ud over dette erhverver kunden ingen rettigheder til softwaren. Kunden har ikke adgang til kildekoden til softwaren. Brugsretten er betinget af, at der betales for et løbende abonnement hos Care4all. 

11. Brugen af abonnementet

Brugen af Care4alls abonnement forudsætter, at kunden allerede er i besiddelse af en af Care4alls enheder.

Herudover er det – for at kunne modtage oplysninger om enhedens placering – nødvendigt med en aktiv forbindelse til internettet. Enheden udsender lokalitet via GSM-signal, hvorfor oplysninger om enhedens placering er afhængig af, at enheden er i et område med GSM-signal. 

Kunden opfordres til at have høj sikkerhed i forbindelse med opbevaring og deling af abonnementsoplysninger, herunder log-on oplysninger. 

Informationer kunden modtager, må ikke bruges i ulovligt øjemed. 

Abonnementet må udelukkende anvendes med Care4alls enheder. 

Overtrædelse af vilkår og betingelser for brugen af abonnementet, kan medføre lukning af abonnementet og tab af forudbetalt abonnement. 

12. Indsamling af data vedr. produktets placering

Ved brug af Care4alls abonnement logges informationer om enhedens placering. 

Enhedens placering logges på Care4alls server, ligesom det for kunden er muligt at give andre brugere adgang til oplysninger om enhedens placering. 

Brugeren må være opmærksom på, at enhedens placering logges. Det er kundens ansvar at underrette evt. brugere om denne logning i henhold til gældende regler. 

Logoplysningerne lagres i en 2-årig periode på Care4alls server. Oplysninger hverken videregives eller sælges til tredjemand, men anvendes til statistik og forbedring af kundeoplevelse. Kunden har mulighed for at få udleveret kopi af egne oplysninger.

13Ændringeri abonnementet

Kundens ændringer

Kundekan frit ændre abonnementsaftalen.

Kundeskal sende de ønskede ændringer til Care4all skriftligt med mindst én månedvarsetil udløbetaf den nuværende abonnementsperiode.

Care4alls ændringer

Care4all kan ændre abonnementsvilkårene samt priser med et skriftligt varsel på mindst én måned

Ændringer af rent begunstigende karakter, herundenedsættelseaf priser, ellendring af prisefoengangsydelser, kan dogennemføres uden forudgående varsel. Tilsvarende gælder forhøjede priser, der skyldes forhøjede afgifter, fx forbrugsafgifter eller moms.

Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet efter ændringerne, kan abonnenten i varslingsperiodeopsige abonnementsaftaletil udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventueuopsigelighedsperiode ouanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer der kan gennemføres udeforudende varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

14. Ophør af abonnementet

Opsigelse

Abonnementsaftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal sendes skriftligt til Care4all enten via e-mail til bogholderi@care4all.dk ellepr. brev.

Særligfortrydelsesretfor privatkunder

Er kunden eprivatkunde (forbruger) eder 14 dagesfortrydelsesret frden dag privatkunden har modtaget ordrebekræftelsenDette gælder dog ikke, hvis bestillingen er sket ved fremmøde på Care4allsforretningssted eller hosforhandlereaf Care4alls tjenester.

Hvis privatkunden fortryder aftalen,skal privatkunden skriftligt meddele dette til Care4all på e-mail: [email protected].

Har Care4all helt elledelvist leveret etjeneste til privatkunden inden fortrydelsesrettenudløb, skal privatkunden betale for denne til de gældende priser.

Ophævelse

Care4all har til enhver tid ret til straks at ophæve kundenabonnement, hvis kundemisligholder abonnementet. En sådan ophævelse meddeles skriftligt til kunden.

Misligholdelse omfatter, men er ikke begrænset til, manglende betaling senere end 14 dage efter forfaldsdag, anvendelse af Care4all abonnementet til andet end Care4all enheder og tilfælde, hvor kunden har givet forkerte oplysninger, eller tilbageholdt oplysninger for Care4all.

Såfremt der er tegnet et online abonnement som ved abonnementsudløb kræver, at kunden indbetaler med kreditkort for at forlænge abonnementet yderligere, forbeholder Care4all sig retten til at lukke for SIM-kortet og dermed opsige abonnementet, såfremt der ikke er indbetalt for forlængelse inden 6 måneder fra udløbsdato.

15. Force Majeure

Care4all er ansvarsfri for enhver forsinket eller mangelfuld abonnementsydelse, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som ligger udenfor Care4alls rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, eksplosion, brand, naturkatastrofer, offentlige forskrifter, forbud og påbud, strejke, lockout, slow-down, fratræden af nøglepersoner eller forsinkelse eller mangler ved leverancer fra underleverandører, uheld i produktion eller afprøvning, edb-vira eller manglende energiforsyning. Samtlige af kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan således hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Care4all. 

16. Lovvalg, værneting og afgørelsaftvistigheder

Eventuel tvist skal tilstræbes afgjort i mindelighed parterne imellem. Enhver tvist udspringende af abonnementsaftalen, herunder aftalens eksistens og gyldighed, disses vilkår og anvendelse, samt abonnementets overensstemmelse med aftalen, er underlagt dansk ret. Værneting forretssager er de ordinære domstole med Retten i Esbjerg hhv. Vestre Landsret eller kundensalmindelige værneting efter Care4alls valg.

Download som pdf:

Abonnementsvilkår (pdf)