Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede samtykke mellem kunden (Dataansvarlig) og GSGroup Esbjerg (Databehandler) og er gældende for de i aftalen beskrevne produkter og ydelser.

Databehandleraftalen er gældende såfremt kunden har et gyldigt og betalt abonnement og ikke er i restance til GSGroup Esbjerg.

Databehandleraftalen definerer Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

 

1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG

1.1 Som led i den Dataansvarliges indgåelse af aftale om levering af produkter og ydelser i kontrakten, foretager Databehandleren behandling af personoplysninger, som den Dataansvarlige er ansvarlig for.

1.2 Databehandleren skal overholde Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) med tilhørende bekendtgørelser.

1.3 Databehandleren skal fra 25. maj 2018 i stedet for Persondataloven overholde Persondataforordningen (Europa- Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning.

1.4 Det er et krav i såvel Persondataloven som Persondataforordningen, at der mellem den dataansvarlige og databehandleren indgås skriftlig aftale om den behandling, som skal foretages; en såkaldt ’databehandleraftale’. Denne Aftale udgør sådan databehandleraftale.

 

2. PERSONOPLYSNINGER OMFATTET AF AFTALEN

2.1 Denne Aftale og tilhørende instruks omfatter alle typer personoplysninger.

 

3. GEOGRAFISKE KRAV

3.1  Den behandling af persondata, som Databehandleren foretager efter aftale med den Dataansvarlige, må alene foretages af Databehandleren eller underdatabehandlere, jf. pkt. 5, indenfor Danmarks grænser. Databehandleren er ingenlunde berettiget til at lade databehandling foregå udenfor Danmarks grænser uden den Dataansvarliges skriftlige samtykke.

 

4. BRUG AF UNDERDATABEHANDLER

4.1 Den Dataansvarlige giver Databehandleren samtykke til anvendelse af underdatabehandlere, forudsat at de i Aftalen stillede betingelser for dette er opfyldt. Databehandleren underretter den Dataansvarlige om sådanne underdatabehandlere.

4.2 Underdatabehandleren er under Databehandlerens instruks. Databehandleren har indgået skriftlig databehandleraftale med underdatabehandleren, hvori det er sikret, at underdatabehandleren opfylder krav tilsvarende dem, som stilles til Databehandleren af den Dataansvarlige i medfør af Aftalen.

4.3 Omkostninger forbundet med etablering af aftaleforholdet til en underdatabehandler, herunder omkostninger til udarbejdelse af databehandleraftale og eventuel etablering af grundlag for overførsel til tredjelande, afholdes af Databehandleren og er således den Dataansvarlige uvedkommende.

4.4 Såfremt den Dataansvarlige måtte ønske at instruere underdatabehandlere direkte, bør dette alene ske efter drøftelse med og via Databehandleren. Hvis den Dataansvarlige afgiver instruks d irekte overfor underdatabehandlere, skal den Dataansvarlige senest samtidig underrette Databehandleren om instruksen og baggrunden for denne. Hvor den Dataansvarlige instruerer underdatabehandlere direkte, a) er Databehandleren fritaget for ethvert ansvar, og enhver følge af sådan instruks er alene den Dataansvarliges ansvar, b) hæfter den Dataansvarlige for enhver omkostning, som instruksen måtte medføre for Databehandleren, herunder er Databehandleren berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al arbejdstid, som en sådan direkte instruks måtte medføre for Databehandleren og c) den Dataansvarlige er selv ansvarlig overfor underdatabehandlere for enhver omkostning, vederlag eller anden betaling til underdatabehandleren, som den direkte instruks måtte medføre.

4.5 Den Dataansvarlige accepterer ved indgåelsen af nærværende Aftale, at Databehandleren er berettiget til at skifte underdatabehandler, forudsat, at a) en eventuel ny underdatabehandler overholder tilsvarende betingelser, som stilles i nærværende pkt. 4 til den nuværende underdatabehandler og, at b) den Dataansvarlige senest ved en eventuel anden underdatabehandlers påbegyndelse af behandlingen af personoplysninger, som den Dataansvarlige er dataansvarlig for, af Databehandleren orienteres om den nye underdatabehandlers identitet.

 

5. BEHANDLING OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

5.1 Den Dataansvarlige indestår for at have fornøden hjemmel til behandling af personoplysningerne omfattet af nærværende Aftale.

5.2 Databehandleren må ikke uden skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige videregive oplysninger til tredjemand, medmindre sådan videregivelse følger af lovgivningen eller af en bindende anmodning fra en retsinstans eller en databeskyttelsesmyndighed, eller det fremgår af denne Aftale.

 

6. SIKKERHED

6.1 Databehandleren skal træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, jf. pkt. 1.2 og pkt. 1.3 ovenfor.

6.2 Databehandleren er altid berettiget til at implementere alternative sikkerhedsforanstaltninger under forudsætning af, at sådanne sikkerhedsforanstaltninger som minimum opfylder eller giver større sikkerhed og i øvrigt opfylder de i kontraktens evt. øvrige stillede krav til sikkerhed. Databehandleren kan ikke uden den Dataansvarliges skriftlige forudgående godkendelse foretage forringelse af sikkerhedsforholdene.

6.3 Databehandleren skal efter nærmere aftale med den Dataansvarlige, så vidt muligt, bistå den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i forordningens artikel 32 (gennemførelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger), 35 (foretagelse af konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse) og 36 (forudgående høring). I den forbindelse er Databehandleren berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al Databehandlerens arbejdstid, som sådan aftale måtte medføre for Databehandleren, ligesom den Dataansvarlige hæfter for eventuel betaling til underdatabehandleren.

6.4 Såfremt det i pkt. 6.3 anførte fører til skærpede krav til sikkerhedsforanstaltninger i forhold til det allerede aftalte mellem Parterne i medfør af denne Aftale, implementerer Databehandleren, så vidt det er muligt, sådanne foranstaltninger, forudsat at Databehandleren modtager betaling herfor, jf. pkt. 6.5 nedenfor.

6.5 Omkostninger forbundet med implementering af foranstaltninger, jf. pkt. 6.4, afholdes af den Dataansvarlige og er således Databehandleren uvedkommende. Databehandleren er endvidere berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al Databehandlerens arbejdstid, som sådan implementering måtte medføre for Databehandleren, ligesom den Dataansvarlige hæfter for eventuel betaling til underdatabehandlere.

 

7. TILSYNSRET

7.1 Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige informationer til, at denne kan påse, at Databehandleren har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

7.2 I det omfang den Dataansvarlige tillige ønsker, at dette skal omfatte den behandling, som sker hos underdatabehandlere, oplyses Databehandleren om dette. Databehandleren indhenter herefter tilstrækkelige oplysninger fra underdatabehandleren.

7.3 Såfremt den Dataansvarlige ønsker at foretage tilsyn, som anført i dette pkt. 7, skal den Dataansvarlige altid give Databehandleren et varsel på mindst 30 dage i sådan forbindelse.

7.4 Såfremt den Dataansvarlige ønsker at få udarbejdet anden eller yderligere sikkerhedsrevisionsrapport, eller at der i øvrigt ønskes foretaget tilsyn af Databehandlerens eller underdatabehandlerens persondatabehandling, herunder såfremt den Dataansvarlige ønsker sikkerhedsrevisionsrapport udarbejdet på et nærmere bestemt tidspunkt, aftales dette nærmere med Databehandleren. Databehandleren eller underdatabehandleren kan til enhver tid kræve, at en sådan sikkerhedsrevisionsrapport udarbejdes i overensstemmelse med en anerkendt revisionsstandard (fx ISAE 3402 med referenceramme til ISO 27002:2014 eller lignende) af en alment anerkendt og uafhængig tredjepart, som beskæftiger sig med sådanne forhold.

7.5 Den Dataansvarlige afholder alle omkostninger i forbindelse med den Dataansvarliges ønske om at få udarbejdet anden eller yderligere sikkerhedsrevisionsrapport, og/eller i forbindelse med dennes ønske om at få foretaget anden eller yderligere tilsyn af Databehandlerens eller underdatabehandlerens persondatabehandling. Herunder er Databehandleren berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al Databehandlerens arbejdstid, som sådant tilsyn måtte medføre for Databehandleren, ligesom den Dataansvarlige hæfter for eventuel betaling til underdatabehandleren.

 

8. PERSONDATASIKKERHEDSBRUD

8.1 Såfremt Databehandleren måtte blive bekendt med et persondatasikkerhedsbrud, hvorved forstås et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet, er Databehandleren forpligtet til uden unødig forsinkelse at søge at lokalisere sådan brud og søge at begrænse opstået skade i videst muligt omfang, samt i det omfang det er muligt reetablere eventuelt mistede data.

8.2 Databehandleren er endvidere forpligtet til uden unødig forsinkelse at underrette den Dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden. Databehandleren skal herefter uden unødig forsinkelse, i det omfang det er muligt, give skriftlig meddelelse til den Dataansvarlige, som så vidt muligt skal indeholde:

a) En beskrivelse af karakteren af bruddet, herunder kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede og registreringer af personoplysninger.

b) Navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren.

c) En beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser af bruddet.

d) En beskrivelse af den foranstaltninger, som Databehandleren eller underdatabehandleren har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet, herunder foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

8.3 For så vidt det ikke er muligt at give de i pkt. 8.2 anførte oplysninger samlet, kan oplysningerne meddeles trinvist uden unødig yderligere forsinkelse.

8.4 Tilsvarende er underdatabehandlere pålagt uden unødig forsinkelse at underrette Databehandleren i overensstemmelse med pkt. 8.2 og 8.3.

8.5 Den Dataansvarlige hæfter for alle Databehandlerens omkostninger ved sådan bistand. Databehandlerens bistand afregnes til Databehandlerens til enhver tid gældende timetakst for sådant arbejde.

 

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1 Medmindre Parterne har aftalt anden ansvarsbegrænsning, som medfører et mindre ansvar for Databehandleren, finder nærværende pkt. 9 anvendelse.

9.2 For handlinger og undladelser i forbindelse med den af Databehandleren for den Dataansvarlige foretagne databehandling er Databehandleren ansvarlig overfor den Dataansvarlige efter dansk rets almindelige regler, med de begrænsninger der følger af dette pkt. 9.

9.3 Databehandleren er aldrig ansvarlig overfor den Dataansvarlige for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab for følgeskade, tabt indtjening, driftstab, tabt goodwill, tab af data, tredjemands tab eller andet indirekte tab hos den Dataansvarlige eller tredjemand.

 

10. TAVSHEDSPLIGT

10.1 Databehandleren skal holde personoplysninger, som behandles i henhold til Aftalen, fortrolige, og er således alene berettiget til at anvende personoplysningerne som led i opfyldelsen af sine forpligtelser og rettigheder i henhold til Aftalen. Herunder skal Databehandleren pålægge medarbejdere og eventuelle andre, herunder underdatabehandlere, der er autoriseret til at behandle de i Aftalen omfattede personoplysninger, er pålagt tavshedspligt. Sådan tavshed/fortrolighed finder tillige sted efter aftales ophør.

 

11. FORRANG

11.1 Medmindre andet fremgår af Aftalen, har bestemmelser I Aftalen forrang I forhold til tilsvarende bestemmelser I andre aftaler mellem parterne

 

12. VARIGHED OG OPHØR AF DATABEHANDLERAFTALEN

12.1 Aftalen træder i kraft ved indgåelse af samtykke mellem kunde og GSGroup Esbjerg.

12.2 I tilfælde af, at abonnementet ophører, uanset årsag, ophører Aftalen ligeledes. Databehandleren er dog forpligtet af denne Aftale, så længe Databehandleren behandler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, idet den Dataansvarlige snarest muligt og senest 30 dage før ophør af kontrakten skal oplyse Databehandleren skriftligt, hvorledes Databehandleren skal forholde sig til de behandlede personoplysninger. Ved kontraktens udløb er Databehandleren berettiget til at slette alle personoplysninger, som er blevet behandlet under den ophørte kontrakt på vegne af den Dataansvarlige med mindre andet særskilt aftales.

 

Download som pdf:

Databehandleraftale (pdf)